St Patricks Catholic Church

St Patricks Catholic Church

Sheridan Street,
Gundagai NSW 2722